Villi Peura Oy – rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijän tiedot

Villi Peura on majoitus- ja vapaa-ajan palveluihin keskittyvä yritys. Villi Peura tuottaa asiakkailleen majoitus- ja ravintolapalveluita sekä erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin liittyviä palveluita.

Villi Peura Oy
Y-tunnus: 0939442-1
+358 400 429 915

info@villipeura.fi
Hannunkiventie 1, 43800 Kivijärvi

Yhteyspiste tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa: 
Villi Peura Oy, Hannunkiventie 1, 43800 Kivijärvi

Määritelmät

Henkilötiedoilla* tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä rekisteröity, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Henkilötietojen käsittelyllä* tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Rekisterinpitäjällä* tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. 

Henkilötietojen käsittelijällä* tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Villi Peuran julkiset ICT-palvelut

Villi Peuralla on tai voi olla esimerkiksi seuraavia julkisia internetpalveluita:

Yrityksen verkkosivusto: https://www.villipeura.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/hannunkivi/
Instagram https://www.instagram.com/terassiravintolatupa/

Kolmansien osapuolien palveluita koskevat palveluntarjoajien omat tietosuojaan liittyvät dokumentit.

Julkisissa internetpalveluissa käytetään ICT-teknologiaa, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja tietojen avulla käyttäjälle voidaan tarjota Villi Peuran tarjoamia palveluita. Sosiaalisen median palvelut sijaitsevat palveluntarjoajien omassa ICT-infrastruktuurissa ja palvelutarjoajat keräävät tietoja omien ehtojensa mukaisesti riippumatta Villi Peurasta.

Villi Peuran yleiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä

 • vastaa henkilötietojen keräämisestä
 • käsittelee henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä toimii muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta
 • määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta tulee ilmetä, minkälaisissa tehtävissä (esimerkiksi markkinointiviestintä) henkilötietoja käsitellään
 • vastaa siitä, että rekisteröidyille toimitetaan kaikki lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ilmoitukset ja tiedot
 • vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta
 • varmistaa, että henkilötietojen siirtäminen Villi Peuralle sekä henkilötietojen käsittely on lainmukaista
 • vahvistaa ja vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaista, mukaan lukien tietoturvavaatimukset
 • vastaa siitä, että korjaukset, poistot ja muutokset henkilötietoihin toimitetaan viivytyksettä
 • voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelijöinä ilman erillistä ilmoitusta; tällöin Villi Peura vastaa henkilötietojen käsittelijöiden toimista kuten omistaan.

Käsittelyn tarkoitukset

Markkinointi ja myynti

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä:
Aktiivisten asiakkaiden yhteyshenkilöt, potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöt, tapahtumiin, kuten webinaareihin tai tilaisuuksiin osallistuneet henkilöt, ladattavan sisällön, kuten oppaiden ladanneet henkilöt, yhteistyöverkostoon kuuluvat henkilöt 

Kuvaus henkilötietoryhmistä:
Nimi, asema organisaatiossa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyntikortit, tieto lähetetystä viestinnästä, tieto rekisteröidyn lataamasta sisällöstä, rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:
Pääsynhallinta markkinointivälineisiin keskitetyllä salasanapalvelulla. Villi Peuran kaikille työntekijöille on voimassaoleva salassapitosopimus sekä heitä on ohjeistettu miten henkilötietoja tulee käsitellä. Villi Peuran työntekijän käyttöoikeustaso ja tiedonsaantioikeus määrääntyy hänen työtehtäviensä mukaan sekä hänelle annetaan pääsy vain välttämättömiin tietoihin ja järjestelmiin.

Villi Peuran käyttämissä IT-järjestelmissä on kaikissa asianmukaiset salaukset ja ne ovat salasanalla suojattuja sekä niiden tietoturvaa ylläpidetään ja päivitetään asianmukaisesti.

Muuta:
Lähtökohtaisesti Villi Peura ei siirrä Rekisteröityjen henkilötietoja Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden, joiden Euroopan komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason, ulkopuolelle.

Villi Peura voi käyttää omassa asiakastiedottamisessa ja markkinointiviestinnässään tietojärjestelmiä ja työkaluja, joiden sisältämät tiedot tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Samoja tietojärjestelmiä käytetään myös markkinointiviestinnän kohdentamiseen potentiaalisille asiakkaille. Tällaisissa tietojärjestelmissä ja työkaluissa ei lähtökohtaisesti käsitellä tietosuoja-asetuksen tarkoittamia erityisiä henkilötietoryhmiä. Järjestelmiä suojataan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti.

Villi Peuran henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti ainoastaan Villi Peuran toiminnassa. Henkilötietoja ei myydä, vuokrata tai luovuteta kolmannelle osapuolelle. Edellä mainitun estämättä henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Lain sallimissa tai sen edellyttämässä laajuudessa;
 • Luovutettaessa tietoja henkilötietojen käsittelijöille;
 • Villi Peura Oy:n ollessa mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • Mikäli uskomme henkilötietojen olevan välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden takaamiseksi, väärinkäytösten tai niiden epäilyjen tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;
 • Siinä laajuudessa kuin rekisteröidyn tiedot on liitetty muihin henkilöihin tai organisaatioihin (esimerkiksi majoittumisesi laskuttaminen työnantajaltasi).Tietoja säilytetään Villi Peuran koko elinkaaren ajalta ja tietoa ei hävitetä.